Tidigare uppdrag

Sedan starten 2010 har vi aktivt bidragit till att utveckla företag och verksamheter som vill ha vetenskapliga metoder för att mäta och utveckla sina ledare i praktiken. Vi vill förstå hur förändring skapas, hur ledare ändrar sina beteenden och hur företag och verksamheter arbetar framgångsrikt för att nå sina mål.

Vårt uppdrag är att öka medvetenheten kring vad ledarskap är genom att förklara vad ledare gör och varför. Varje år har vi utvecklat ett flertal nya arbetsmetoder och verktyg tillsammans med de verksamheter vi har samarbete med. Vi utvecklar ny kunskap på plats i verksamheten och vi ökar effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål. Här nedan presenteras tre exempel på forskningsprojekt.

 

Exempel 1

Uppdragsgivare: Kommunal verksamhet, 18 000 anställda

Projekttid: 2 år

Uppdrag: Att gentemot tre ledningsnivåer i verksamheten minska variationen mellan formulerat uppdrag och utfört uppdrag. Minska variationen mellan individers utövande av ledarskap och även minska variationen för samma individs utförande vid olika tillfällen. Skapa större enhetlighet i ledarskapet på alla tre nivåer genom att utforma roller och uppdrag i överensstämmande med hur uppdraget utförs i verksamheten.

Vetenskaplig metod: Observationsstudie för kartläggning av ledares upplevelse av arbetsledande beteenden på olika nivåer i en kommunal verksamhet. Mätning och påverkan av utförandet av ledarskap med före- och eftermätning av ledarskapsbeteenden. Enkäter för att kartlägga individuell upplevelse av insats, påverkan och förändring.

 

Exempel 2

Uppdragsgivare: Internationell teknikkoncern, 43 000 anställda

Projekttid: 4 år

Uppdrag: Att utveckla projektledarrollen för tekniska projektledare i en forsknings- och utvecklingsenhet i företaget.

Vetenskaplig metod: Observation av utförandet av arbetsledning i dagliga forum för påverkan av medarbetares arbetsutförande och prestation. Grupphandledning för utveckling av ökad effekt i arbetsledningen påverkan. Observation med före- eftermätning av utförandet av arbetsledande beteenden. Mätning av utförande och effekt på individ och grupp.

 

Exempel 3

Uppdragsgivare: Statligt verk, 6 500 anställda

Projekttid: 3 år

Uppdrag: Att bibehålla kvalitet i utförandet av ledarskap hos mellanchefer i en omorganisation där de får nya roller, större ansvarsområden och ändrade arbetsuppgifter.

Vetenskaplig metod: Observation och mätning av utförandet av ledarskap på plats i verksamheten. Att i givna forum utveckla nya beteenden genom påverkan av utförandet med före- och eftermätning. Att kartlägga medarbetares upplevelse av ledarskapet före och efter intervention, skapa enhetliga strukturer och minska variationer i genomförandet.

BeteendeMetoder