Metod

Interaktiv forskning

 
Vi är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som tillhör enheten för Ergonomi vid Skolan för Teknik & Hälsa på Kungliga Tekniska Högskolan. Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa – teknik – organisation. Syftet är att utifrån människans förutsättningar och behov förstå och utveckla teorier, principer och metoder för att utforma arbetssystem som är hälsofrämjande och effektiva. Vid enheten Ergonomi bedrivs forskning med fokus på industriella och vårdrelaterade arbetssystem. Forskningen tar sin utgångspunkt både från ett organisations- och ett individperspektiv med målet att skapa goda fysiska och psykosociala arbetsvillkor och samtidigt bidra till verksamhetens effektivitet. Forsknings- och utvecklingsprojekt drivs tillsammans med företag och organisationer, och finansieras i form av uppdrag. Interaktiv forskning innebär att vi forskar med de som deltar i forskningen, inte på. Denna form av forskning skiljer sig i vissa avseenden från traditionell forskning. Främst handlar det om tiden, där det i traditionell forskning tar väldigt lång tid, många år, innan man får se några resultat av forskningen. Den forskning vi bedriver kännetecknas av att den måste vara snabb, relevant och tillgänglig. Den ska snabbt ge resultat och finnas användningsområden för de företag och individer som deltar.

Video-observation – pilot

 
En omfattande nulägesanalys innehållande video-observation i verksamheten vid upprepade tillfällen. Ledare på olika nivåer och inom olika områden i verksamheten filmas när de utövar sitt ledarskap. Insatsen pågår ca 1-3 månader, 50
timmars arbete med 6-10 timmar observation på plats för att kartlägga framtida utvecklingspotential.

Individuell handledning för förändring

 
En kartläggning, utveckling och mätning av förändring hos enskilda chefer och ledare eller grupper i organisationen. Arbetet sker bland annat genom videoobservationer och kodning av beteenden med individuell återkoppling. Omfattar ca 1 års arbete och 100 timmar per individ eller grupp.

Organisatorisk samordning för strukturella vinster

 
En insats som tar ett större grepp om verksamheten. I samarbete med ledningen hanterar forskningsgruppen chef- och ledargrupper på olika nivåer och positioner i organisationen. Genom en mer omfattande analys kan samstämmigheten öka för förbättrad måluppfyllelse. Syftet är att det formulerade uppdraget och det utförda uppdraget ska vara så nära varandra som möjligt för att minska avstånd och variation och få en säkrare och mer effektfull leverans i verksamheten. Innehåller analys av styrdokument och videoobservation av utfört ledarskap.

Känna igen arbetsledandande beteenden (DVU)

 
Testar och tränar med hjälp av filmer vad chefer och ledare ser av ledarskapet när det utförs i praktiken. Vad upplever era medarbetare och chefer som viktiga ledarskapsbeteenden? Det vi ser, upplever och förväntar oss att andra ska göra kommer även i stor utsträckning påverka vad vi själva gör. Det ledarna ser i ledarskapet kan påverka hur de själva beter sig när de leder.

Relevanta och genomförbara mål och förstärkande processer

 
Tillsammans förtydligar vi, genom strukturella och evidensbaserade metoder verksamhetens kärna. Vi analyserar befintliga mål utifrån forskning inom området och bidrar till att formulera nya. Arbetet leder till en konkretisering av varför verksamheten finns, vad den vill åstadkomma, vad den gör och hur vi tillsammans kan säkerställa att det ni vill göra är det som faktiskt görs och förstärks.

Utbildning – grund och avancerad nivå

 
Större chefs- och ledargrupper utbildas i två steg, grund och avancerad, i vårt forskningsområde ledarskapsbeteenden. Utbildningen varvar teoretisk kunskap med påverkan och handledning av det egna ledarskapet.
Innehåller bland annat genomförande av en mindre studie (DVU) som träningsform och upprepad observation av sitt eget ledarskap. Omfattar ca 1 år per nivå.

BeteendeMetoder